A webhely tartalmának megjelenítéséhez cookie-kat használunk. Az alábbi Cookie szabályzata alatt további információkat találhat ezzel kapcsolatosan.

close

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató


1./ Kellékszavatosság 1.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja avagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a megvásárolt termékekhez tartozó használati illetve kezelési útmutatót feltétlenül olvassák el az egyes termékek használatba vétele, beépítése, üzembe helyezése előtt. A Vállalkozás akkor felel a hibás teljesítésért, amennyiben a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a Vevő maga végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.
1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti, kivéve a jogszabályban rögzítettek esetekben, melyről bővebb információt az Online ÁSZF-ünkben olvashat.

1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele ha Ön igazolja, hogy a terméket a SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaságtól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2./ Termékszavatosság 2.1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön- választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3./ Jótállás 3.1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság jótállásra köteles.

3.2. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, amely jótállás időtartama egy év. A konkrét megvásárolt termék jótállási időtartamát a termékhez csatoltan megküldött jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény a jótállási jegyen feltüntetett határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3.3. Kellékszavatossági igénye alapján Ön választása szerint: a. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha 1. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy 2. ha a vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve I. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, II. a szerződésszegés súlyát, III. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; b. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha 1. Vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, 2. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, 3. Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
3.4. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. A jótállási időn belül az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba a szerződés teljesítésekor nem állt fenn. A jótállás alá tartozó termékek vonatkozásában a fogyasztót 3 munkanapon belül érvényesítheti csereigényét a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy a vásárolt termék meghibásodott, kérjük, jegyzőkönyv felvétele érdekében keressen fel. A terméket – amennyiben beépítésre került – ne távolítsa el jelenlegi helyéről. A jegyzőkönyv felvételét követően az Eladó képviselője a helyszínen vizsgálja meg a terméket, melyről jegyzőkönyvet vesz fel