A webhely tartalmának megjelenítéséhez cookie-kat használunk. Az alábbi Cookie szabályzata alatt további információkat találhat ezzel kapcsolatosan.

close

ÁSFZ Letöltése (PDF formátumban)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglaltak az irányadók valamennyi olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a SZINDOR WEBÁRUHÁZ Kft. weboldalán, a https://www.szindor.hu/ webáruházon (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) keresztül vagy a vevő által elektronikus árajánlatkérés, egyedi megrendelés (a továbbiakban: Egyedi Megrendelés) útján történik.

 

 1.       A Szolgáltató adatai

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § k) pontja alapján az elektronikus kereskedelmi szolgáltató, a termékek forgalmazója:

 

Cégnév: SZINDOR WEBÁRUHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szindor Webáruház Kft. vagy Eladó)

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

Képviseli: Szilágyi László ügyvezető önálló cégjegyzési joggal

Cégjegyzékszám: 13-09-205567

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 27300286-2-13

Pénzintézet neve és bankszámlaszáma: Erste Bank Zrt.: 11600006-00000001-99860971

 

Eladó elérhetősége:

Online vevőszolgálat: https://www.szindor.hu/contact-us

E-mail cím: info@szindor.hu

 

Tárhely szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Tárhely szolgáltató székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.

Tárhely szolgáltató cégjegyzékszáma: 13 06 055290

Tárhely szolgáltató adószáma: 22206118-2-13

Tárhely szolgáltató elérhetősége: admin@megacp.com

 

2./ Általános rendelkezések

 

A jelen ÁSZF (ideértve az Eladó szolgáltatását is) területi hatálya: Magyarország

 

Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja a Honlapra látogatókat, hogy a jelen ÁSZF személyi hatálya az alábbi személyekre terjed ki:

 

Honlapra látogató: Mindenki, aki a Honlapra látogat, a Honlapon tartózkodik, a Honlapot használja, akkor is, ha nem vásárol.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a Honlapon vásárol, illetve vásárolni kíván vagy Egyedi Megrendelést ad le Eladó részére.

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontjára tekintettel a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában - a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével - fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, aki a Webáruházban vásárol vagy Egyedi Megrendelést ad le Eladó részére.

 

Termék: A Webáruházban megtalálható, vagy a Szindor Webáruház Kft. által a vevői Egyedi Megrendelés alapján biztosított, értékesítésre kerülő termékek, különösen ipari, mezőgazdasági, konyhai, valamint takarító, fertőtlenítő és egyéb berendezések, eszközök.

 

Szindor Webáruház Kft. felhívja a figyelmet arra, hogy termékeinek többségét a termék típusára tekintettel Vállalkozások részére értékesíti, akik a saját üzleti tevékenységük alapján használják azt, de kisebb részben előfordulnak olyan terméktípusok is pl. hurkatöltő, mely esetben értelmezhető a Fogyasztóra vonatkozó fenti meghatározás. Szindor Webáruház Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Vállalkozások, akik nem Fogyasztók eltérő üzletpolitikát folytasson amellett, hogy természetesen a Fogyasztókat jogszabályból megillető jogait tiszteletben tartja és betartja, ezért különösen felhívjuk a figyelmet az ÁSZF-ben a Vállalkozások és Fogyasztók tekintetében megjelölt eltérő rendelkezésekre. A jelen ÁSZF-ben egyebekben a Fogyasztó és a Vállalkozás együttes megnevezése Vevő, tehát ha az ÁSZF Vevőre utal, úgy az vonatkozik a Fogyasztóra és a Vállalkozásra is egyaránt.

 

Kérjük, hogy mindig tájékozódjon a Webáruházban a termékekről és azok aktuális rendelkezésre állásáról. Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban megjelenített termékek képei illusztrációk, ezért a termékekről feltöltött képek eltérhetnek a valóságtól, melyért Eladó kizárja a felelősségét. Ha egy adott termék akciós áron kerül értékesítésre a Webáruházban, akkor arról Eladó előzetesen tájékoztatást ad (pl. Honlapján, promóciós kommunikációs eszközök útján stb.). Az akciók és promóciók mindig meghatározott időtartamra szólnak, ezért a határidőről, vagy azok esetleges változásairól, az ehhez kapcsolódó feltételekről minden esetben kérjük tájékozódjanak a Webáruházban és az aktuális kommunikációs csatornáinkon, a vonatkozó promóciós anyagainkban.

 

Szindor Webáruház Kft. kifejezetten felhívja a Vevőt, különösen a Vállalkozás figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a terméket Vevő továbbértékesíti, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a továbbértékesített termék tekintetében a felelősség csak és kizárólag őt terheli. A továbbértékesített termék tekintetében, tehát Szindor Webáruház Kft. további helytállási kötelezettséggel semmilyen tekintetben, - ideértve különösen, de nem kizárólag a jótállási és szavatossági igényeket is - nem tartozik helytállni, annak eleget tenni, sem a Vevő sem az új vásárló irányába.

 

3./ A Honlapon folytatott tevékenység

 

A Szindor Webáruház Kft. a Honlapon üzleti tevékenysége során ipari, mezőgazdasági, konyhai, valamint takarító, fertőtlenítő és egyéb berendezések, eszközök értékesítését folytatja. A Szindor Webáruház Kft. magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

A Honlapon történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et az erre a célra meghatározott jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelésének Eladó részére történő megküldését megelőzően és hozzájáruljon az Eladó Adatkezelési tájékoztatójában meghatározottak szerinti adatkezeléshez, melynek elfogadása ugyanúgy a jelölőnégyzet bejelölésével történik.

 

Jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő elfogadja, hogy a Webáruházban történő megrendelése fizetési és átvételi kötelezettséget von maga után.

 

Szindor Webáruház Kft. csak értékesíti a Webáruházban fellelhető termékeket és átadja Vevő részére, a termék beüzemelését és szervizelését nem végzi, az csak és kizárólag a Vevő feladata és felelőssége.

 

4./ A Honlap használata

 

4.1. Felelősség

 

Mindenki a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használja és a vásárlásokat saját döntése alapján kezdeményezi, hajtja végre. A Honlapra látogató, Vevő elfogadja, hogy a Szindor Webáruház Kft. nem vállal felelősséget a Honlap használata során felmerülő kárért.

Szindor Webáruház Kft. a Honlap tartalmát jóhiszeműen határozta meg, mely tájékoztató célt szolgál. Szindor Webáruház Kft. nem vállal felelősséget az esetleges elírásból eredő hibákért, a feltöltött tartalmakért, és/vagy azok működőképességéért. Nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Honlap technikai okokból időszakosan vagy átmenetileg nem érhető el. Vevő, a Honlapra látogató tudomásul veszi, hogy a Honlap technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szindor Webáruház Kft.-n kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Honlap használata, így az azon történő vásárlás feltételezi a Honlapra látogató, Vevő részéről az ő internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szindor Webáruház Kft-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást.

 

Amennyiben a rendelés, vagy egyéb olyan esetben, amikor adatot, információt kell megadnia, úgy annak helyességért, valódiságáért, jogszerű felhasználásáért csak és kizárólag a Vásárló, a Honlapra látogató felel, ezért kérjük, hogy figyelmesen és a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltassanak.

 

Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja a Honlapra látogatókat, Vevőket, hogy a Honlapon külső weboldalakra irányító linkek is találhatók, melyek harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz teremtenek kapcsolódást. Ezek a weboldalak nem állnak a Szindor Webáruház kezelése alatt, ezért azok működésére sincsen ráhatása. Szindor Webáruház Kft. külön is felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a Webáruházban történő fizetés során amennyiben kártyás fizetésre kerül sor, úgy az adott fizetési szolgáltató kezelése alá tartozó oldalra kerül átirányításra a Vevő, melynek működése független a Szindor Webáruház Kft.-től, arra semmilyen ráhatással nem rendelkezik, ezért kérjük, hogy a szolgáltató honlapjának használatával kapcsolatos információkról még a fizetési tranzakció megindítását megelőzően tájékozódjon.

 

Szindor Webáruház Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon, a Webáruházban bármikor módosítást hajtson végre, akár értve ezalatt azt is, hogy a Honlapot másik domain alá helyezze, vagy a Honlapon bármikor karbantartást végezzen, vagy a Honlap működését bármikor felfüggessze.

 

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Szindor Webáruház Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruház felületén, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

A Webáruház tartalmát részben vagy egészben másolni, arról tartalmat üzleti célból letölteni és felhasználni a Szindor Webáruház Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos.

Tilos továbbá minden olyan tevékenység is, amely az Eladó adatbázisának bármilyen formában történő kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére stb. irányul.

 

A jelen pontban foglal bármilyen jogellenes magatartás, szerződésszegés esetén Szindor Webáruház jogosult fellépni és szerződésszegésenként 1.000.000,-Ft kötbért érvényesíteni, illetve amennyiben kára keletkezik, úgy azt a kötbéren felül érvényesíteni a jogsértővel szemben.

 

5./ Megrendeléshez szükséges adatok a Webáruházban

 

A Honlapon keresztül történő megrendeléshez a Vevőnek regisztrálnia nem szükséges, de opcionálisan választható. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlásokat. A Vevőnek a vásárlás sikerességéhez – amennyiben ezeket egy korábbi regisztráció alkalmával nem adta meg – az alábbi adatokat, információkat szüksége megadnia:

 1. Név
 2. E-mail cím
 3. Számlázási név, cím
 4. Szállítási cím
 5. Telefonszám
 6. Fizetési mód és a fizetéssel kapcsolatos adatok

Vevő a termékek nevéről, nettó és bruttó áráról a Honlapon, az adott termékhez kapcsolódó információk között, illetve a termék képe mellett kap tájékoztatást. Vevő további információt a termékre kattintva kaphat. A Szindor Webáruház Kft. az árváltoztatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt termék a rendeléskori áron kerül kiszállításra.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-16:00 óráig történik. Amennyiben a Vevő ezen időintervallumon kívül adja le megrendelését, az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

 

5.1. A rendelés leadása

 

Vevőnek a megrendelés leadásához a megrendelni kívánt terméke(k)et először a kosarába kell helyeznie, amit a kiválasztott termék(ek) mellett elhelyezett „Kosárba" gombra kattintva tehet meg. A kosárba több termék is elhelyezhető. Vevő úgy tud több terméket a kosárba helyezni, hogy egyszerűen rákattint egy termékkategóriára, azon belül kiválasztja a terméket, majd akár egy másik termékkategóriára kattintva szintén elhelyezhet további terméket anélkül, hogy kosarának tartalma törlődne.

A kosár tartalma megtekinthető a képernyő jobb felső sarkában található „Kosaram” feliratú gombra kattintva. A kosár tartalma alatt megjelenő megrendelési adatlapot a Vevőnek ki kell töltenie ahhoz, hogy megrendelését el tudja küldeni az Eladó részére. Az adatlapon megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez, illetve ezen a felületen kell kiválasztania a kívánt fizetési és szállítási módot is.

A kosárban a rendelés összegétől függően, a megrendelés kiszállításának költségét a rendszer automatikusan kiszámolja és hozzáadja a kosár tartalmához.

Ha a Vevő már nem szeretne tovább nézelődni a Webáruházban, akkor megrendelésének elküldéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót - az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával - és a „Megrendelem" feliratra kattintania. A „Megrendelem" gombra kattintva a Webáruház felülete automatikusan tájékoztatja a Vevőt arról, hogy megrendelése sikeres volt, melyről az Eladó e-mailben is tájékoztatja a Vevőt az 5.2. pontban leírtaknak megfelelően. Itt kívánjuk felhívni a Vevő figyelmét arra, hogy a Szindor Webáruház Kft.-től kapott első email egy tájékoztató e-mail, ami nem minősül a rendelés visszaigazolásának. A rendelés visszaigazolását Szindor Webáruház Kft. a rendelés feldolgozását követően küldi meg

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

 

A Honlapon történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF-ben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés a Szindor Webáruház Kft., mint Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

Amikor Vevő a megrendelését leadja a Webáruházban, akkor a Szindor Webáruház Kft.-től email-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap, mely az Eladó részéről tájékoztatásnak minősül arról, hogy a rendelés feldolgozása folyamatban van. Amennyiben ez a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, úgy Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A rendelés feldolgozását követően küldi meg Eladó a rendelés visszaigazolásának minősülő, megerősítő email-t (2. email).

Amennyiben a Szindor Webáruház Kft. által megküldött első email-ben rögzített adatok nem felelnek meg a Vevő által leadott megrendelésnek, azt a Vevő köteles a Szindor Webáruház Kft. részére email-ben az Eladó által megküldött első email elküldésétől számított 24 órán belül jelezni.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szindor Webáruház Kft.-hez, valamint a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szindor Webáruház Kft. kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás, azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg a vásárlás vagy a regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy egyéb technikai akadály lép fel.

A Szindor Webáruház Kft. felhívja minden Vevő figyelmét arra, hogy előfordulhat, hogy a Honlapon elérhető termék a megrendelést követően mégsem áll a Szindor Webáruház Kft. rendelkezésére. Ebben az esetben a Szindor Webáruház Kft. levélben és / vagy telefonon értesíti a Vevőt arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a megrendelést a Szindor Webáruház Kft. törli, és a Vevőt a törlésről is értesíti, amennyiben történt a Vevő részéről fizetés, úgy azt Eladó visszafizeti Vevő részére.

 

5.3. Adatbeviteli hibák javítása

 

Vevőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Eladó részére való elküldéséig, de legkésőbb az Eladó által megküldött első email elküldésétől számított 24 órán belül Vevő köteles jelezni.

A Webáruházban a rendelés elküldéséig bármikor lehetőség van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Kuka” gomb használatával, a darabszámot pedig a „+” és a „-’ jelekkel tudja Vevő megadni, az adatok módosításához pedig a rendelési oldal alján, baloldalon található kék gomb segítségével léphet vissza).

 

5.4. A szerződés létrejötte

 

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség, mely a Vevő által megküldött megrendelés Eladó általi visszaigazolásával (2. email-lel) jön létre. A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

 

Azokban az esetekben, amikor a Vevő a jelen ÁSZF-ben meghatározott Egyedi Megrendelést ad le email-ben az Eladó részére, úgy abban az esetben, Eladó megküldi az Egyedi Megrendeléssel kapcsolatos ajánlatát, mely ajánlat a megküldéstől számított 14 napig érvényes, ha az ajánlat érvényességi ideje alatt a Vevő email-ben visszaigazolja az Eladó ajánlatát, akkor ezt követően a Felek írásbeli megállapodásban rögzítik a vásárlás feltételeit, azzal, hogy a Megállapodás az abban foglalt eltérésekkel a jelen ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

5.5. A szerződés iktatása

 

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

 

5.6. Fizetés, termékek ára

 

5.6.1. Fizetési módok

 

A Szindor Webáruház Kft megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 1.        Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Vevő a megrendelés végösszegét a futárnak fizeti meg készpénzben. Utánvétellel történő fizetés esetén az Eladó jogosult kezelési költséget felszámolni, melynek mértéke a fizetési mód kiválasztásakor kerül feltüntetésre, meghatározására a vásárolt termék értéke alapján;

 

 1.        Előre utalás: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását megelőzően fizeti meg az Eladó bankszámlájára banki átutalás útján, melyhez a díjbekérőt vagy előlegszámlát e-mailben küldi el Eladó a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltünteti. Vevő a számlát (végszámlát) a megvásárolt termék átvételével kapja meg. Eladó felhívja a Vevő figyelmét, hogy amennyiben a vételár a díjbekérőn vagy előlegszámlán megjelölt fizetési határidő lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő eredménytelen lejártát követően teljesíteni a megrendelést;

 

 1.         Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen a termék(ek) vételárának megfizetése a SimplePay és Barion által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt - választása szerint - a SimplePay vagy Barion által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a bank által felszámított költségekről kérjük, hogy a fizetési szolgáltató weboldalán tájékozódjanak, mert erre Eladónak nincsen ráhatása.

 

A választott fizetési módtól a Vevő csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a termék(ek) rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megtéríteni.

 

5.6.2. Termékek ára

 

A termékek vételára a Webáruházban nettó és bruttó (azaz az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó) összegben kerülnek feltüntetésre. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő.

 

Az ár változtatás jogát az Eladó fenntartja és a Webáruház felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az árlistában előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Honlapon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Vevő részére. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás árfeltüntetés esetén az Eladó, a rendelés visszaigazolásában ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

5.7. Számla kiállítása

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 § -ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő beleegyezik, hogy Eladó valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

 

5.8. Átvétel

 

Vevő a megrendelt terméket a rendeléskor kiválasztottaknak és Szindor Webáruház Kft. által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően a Vevő megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében veheti át.

 

5.9. Szállítás

 

5.9.1 Futárszolgálat

 

Szindor Webáruház Kft. a termékek kiszállítását Magyarország területére vállalja, mely szállítást futárszolgálaton keresztül bonyolít le, akik igénybevételéről egyoldalúan jogosult dönteni:

 

 • Magyar Posta Zrt- MPL Logisztikai Üzletág (Magyar Posta Zrt., Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, honlap: www.posta.hu);
 • TNT Express Hungary Kft. (székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép., Cg: 01-09-068137, adószám: 10376166-2-44, honlap: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home.html )
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., Cg: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, honlap: https://gls-group.eu/HU/hu/home)

 

Szindor Webáruház Kft. jogosult a fent meghatározott futárszolgálaton kívül más szállítóval is együttműködni.

 

5.9.2. Kiszállítási díjak

 

A kiszállítás díjáról minden esetben Eladó a Webáruházban ad részletes tájékoztatást a díj mértékéről. A kiszállítás díját befolyásolja a csomag mérete és tömege a futárszolgálat által számított mód alapján.

 

5.9.3. Kiszállítás módja

 

Szindor Webáruház Kft. felhívja a Vevő figyelmét, hogy a futárszolgálat szolgáltatásáért nem vállal felelősséget. Kérjük, hogy a termék átvételekor, annak mennyiségéről és külsőleg megállapítható hibájáról a futárszolgálat jelenlétében győződjön meg és amennyiben a kézhezvett termék bármilyen hibában szenved, úgy mennyiségi vagy minőségi kifogását jelezze már a futárszolgálat részére és dokumentálják a hibát. Kérjük, hogy a tájékoztató email-ben jelzett időpontokban, melyet a futárszolgálat megad a Vevő részére, tartózkodjanak a szállítási címként megadott helyen és vegyék át a terméke(ke)t. Amennyiben a futárszolgálat az üzletszabályzata szerint megkísérelt átadás nem volt sikeres, úgy a termék(ek) visszaküldésre kerülnek Eladó részére. Kérjük, hogy a futárszolgálatok szolgáltatásáról és hatályos ügyviteléről, működéséről tájékozódjanak az 5.9.1. pontban megjelölt webodalakon, hogy mindig aktuális információ álljon a rendelkezésükre.

Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja Vevőt, hogy a Honlapon megtalálható termékek szállítási határideje termékenként változó. Az általános teljesítési határidő 3-10 munkanap. Egyes termékek készleten vannak, míg másik alacsony vevői igények miatt csak megrendelésre érkeznek, ezért az ilyen termékek várható szállítási idejéről az Eladó a Vevőt telefonon és/vagy írásban értesíti.

5.9.5. Felelősségvállalás a kézbesítésért

 

A termék kiszállítás sikertelensége és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel az Eladó részére különösen, de nem kizárólag, ha

 

 1. a Vevő által megadott szállítási cím nem megközelíthető a futárszolgálat által használt gépjárművek bármelyikével,
 2. a Vevő rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg,
 3. a Vevő egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

 

6./ Elállási jog

 

Fogyasztó:

A Szindor Webáruház Kft. tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt, tehát a Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 20. §-a alapján.

 

Szindor Webáruház Kft.:

 

Amennyiben a Vevő (Fogyasztó vagy Vállalkozás) a megrendelt termék(ek) vételárát nem fizeti meg, úgy a Szindor Webáruház Kft. a szerződéstől elállhat. Megilleti a Szindor Webáruház Kft.-t az elállás joga abban az esetben is, amennyiben olyan termék megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a Szindor Webáruház Kft. már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a Szindor Webáruház Kft. azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából pl. felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából. Amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a Szindor Webáruház Kft. 15 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

 

6.1. Fogyasztói elállási jog gyakorlásának menete

 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

-        a terméknek,

-        több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

-        több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

-        ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül, a már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül jogosult elállni.

 

Az elállási nyilatkozat mintája a hivatkozott kormányrendeleten kívül a jelen ÁSZF mellékleteként letölthető.

 

Elállás esetén a Fogyasztónak a jelen pontban meghatározott elállási nyilatkozatot és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül (akár a 14. naptári napon) vissza kell juttatnia igazolt módon a Szindor Webáruház Kft. részére az alábbiak szerint:

Eladó székhely címére (2161 Csomád, Kossuth út 103.), illetve a Szolgáltató tájékoztatása szerint megjelölt címre futárszolgáltat segítségével vagy postai ajánlott küldeményként.

 

Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Ha a Fogyasztó az elállási jogát gyakorolja, a Szindor Webáruház Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Azonban, ha a Fogyasztó nem a legkevésbé költséges, hanem a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget Szindor Webáruház Kft. nem köteles megtéríteni.

Szindor Webáruház Kft. mindaddig visszatarthatja a fentiekben meghatározott összeget (termék ára és futár vagy postaköltség), amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke, akár 100 % is lehet. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szindor Webáruház Kft. azonban jogosult követelni a termék használatból adódó anyagi kár megtérítését a Fogyasztótól.

 

6.2. A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek

 

Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Szindor Webáruház Kft. által eladott termékek tekintetében a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján:

 1.  olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Szindor Webáruház Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 4. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 

7./ Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás

 

7.1 Hibás teljesítés

 

A Szindor Webáruház Kft. hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

Fogyasztó és a Szindor Webáruház Kft. közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

7.2 Szavatosság (Kellékszavatosság, Termékszavatosság)

 

7.2.1. Kellékszavatosság

 

Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Fogyasztó és Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a Vállalkozás kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként, akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

 

(1)   kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szindor Webáruház Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

(2)    az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3)   Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4)   A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Szindor Webáruház Kft. nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szindor Webáruház Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szindor Webáruház Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szindor Webáruház Kft.-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szindor Webáruház Kft. e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

 

7.2.2. Termékszavatosság

 

Szindor Webáruház Kft. által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

 

7.3 Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete* határozza meg azokat az új tartós fogyasztási cikkeket (továbbiakban: termék), amelyek tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti fogyasztó és vállalkozás, azaz Fogyasztó és Szindor Webáruház Kft. közötti szerződés keretében eladott termékekre a hivatkozott rendelet szabályai szerint kötelező jótállási kötelezettség terheli az Eladót a Fogyasztóval szemben.

Egyéb esetekben Szindor Webáruház Kft. nem vállal jótállást.

 

*151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete elérhető a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor )linken. Kérjük a link hatályos működéséről minden esetben győződjenek meg

 

A jótállás időtartama:

 

a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

b) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama meghosszabbodik a termék kijavítása esetén a javításra átadás napjától kezdve, azzal az időtartammal, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a termék Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba:

-        ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így pl, ha a hibát- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),

-        rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-        helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-        elemi kár, természeti csapás okozta,

-        a nem rendeltetésszerű használatból, illetve a termék műszaki dokumentációjában meghatározott karbantartás elmulasztásából eredő hiba sem tartozik a jótállás alá.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át, de az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a vállalkozás a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Tájékoztatjuk, ha a jótállási időtartam alatt:

 

(1.)  A termék első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Eladó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

(2.)  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

(3.)   Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Az 1.) -3.) pontban foglaltak nem vonatkoznak: az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Eladót terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról az Eladó vagy – ha a Fogyasztó a javítószolgálatnál jelezte kijavítás iránti igényét – a javítószolgálat gondoskodik.

 

Tájékoztatjuk a Fogyasztókat, hogy jótállási igény érvényesítése nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, kártérítési – jogainak az érvényesítését.

 

Szindor Webáruház Kft. a jótállás hatálya alá tartozó esetekben a jótállási jegyet a termékkel küldi meg a Fogyasztó részére.

 

Szindor Webáruház Kft. az egyértelműség érdekében ismételten felhívja a Vevők figyelmét, hogy Szindor Webáruház Kft.-t csak is a Fogyasztókat az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján megillető, kötelező jótállás köti, de a Vállalkozásokat ezen jogszabályból eredő jótállás nem illeti meg, Szindor Webáruház Kft. pedig nem is vállalja azt önkéntesen biztosítani, ebből következik, hogy a jelen Webáruház Vállalkozásnak minősülő vásárlóit jótállás nem illeti meg a vásárolt termékek tekintetében.

 

8./ Jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1.1. Panaszügyintézés helye

Vevő a termékkel vagy a Szindor Webáruház Kft. tevékenységével kapcsolatos kifogásait, ideértve a fogyasztói kifogásokat is az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:

E-mail cím: info@szindor.hu

 

8.1.2. Panaszügyintézés módja a Szindor Webáruház Kft.-nél

 

A Szindor Webáruház Kft. a beérkező panaszokat, melyet ezúton is kéri a Vevőktől, hogy email-ben terjesszenek elő igyekszik mihamarabb kivizsgálni, de legkésőbb 30 napon belül a beérkező panaszra érdemi választ adni. Fogyasztói panasz vagy minőségi kifogás esetén a beérkező panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt email-ben, postai úton megküldi a Fogyasztó részére és a jogszabályi előírások szerint megőrzi.

 

8.1.3. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szindor Webáruház Kft. és Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 

Fogyasztóvédelmi hatóság

 

Jogszabálysértés esetén a Fogyasztó az illetékes kormányhivatal előtt eljárását kezdeményezhet. Az eljárás lefolytatására a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítése címe szerinti kormányhivatal vagy az a kormányhivatal jogosult, melynek területén a jogellenes magatartást elkövették. A kormányhivatalok elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

Békéltető testület

 

Amennyiben a Szindor Webáruház Kft. és Fogyasztó, illetve az olyan Vevőt, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, úgy megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja alapján a Vállalkozást is a jogorvoslati jog, hogy az Eladóval szembeni jogvitában a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület előtt eljárást kezdeményezzen. A magyarországi békéltető testületekről bővebben a https://bekeltetes.hu/ linkre kattintva olvashat.

A békéltető testület előtti eljárás a Fogyasztó lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti, illetve a Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület előtt indítható meg.

A jelen ÁSZF mellékletében megtalálható a magyarországi békéltető testületek székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címe.

 

Bíróság

 

Vevőnek lehetősége van bírósághoz fordulni, a Szindor Webáruház Kft. székhelye szerint illetékes bírósághoz.

 

Online vitarendezési platform (csak Fogyasztók részére)

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

A hivatkozott weboldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni.

Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31  

 

Mellékletek:

-          1. sz. melléklet: Elállási nyilatkozat minta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján (Fogyasztók részére)

-          2. sz. melléklet: Békéltető testületek

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021. július 7.

 

Szindor Webáruház Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani, melyről a Honlapon ad tájékoztatást.

 

 

Szindor Webáruház Kft.

 

 

1.      sz. melléklet

 

Elállási nyilatkozat minta

a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Szindor Webáruház Kft. (Cg.: 13-09-205567, képviseli: Szilágyi László ügyvezető és Sándor István ügyvezető önálló cégjegyzési joggal)

Címe: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

Elektronikus címe: info@szindor.hu

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Megrendelés időpontja: _______________

Megrendelés száma: _______________

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt: ________(év) _________ (hónap) ___nap

 

 1.       sz. melléklet

Békéltető testületek

 

Békéltető testületek

Elérhetőségek

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Székhely: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: (76) 501-525, (76) 501-532 (70) 702-8403

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

Telefonszám: (72) 507-154 

Fax szám: (72) 507-152 

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: (66) 324-976, (66) 451-775

Fax szám: (66) 324-976, (66) 451-775

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

                                                             

 

Székhely/Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szentpáli utca 1.

Telefonszám: (46) 501-091, (46) 501-871

Fax szám: (46) 501-099 

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

 

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

Telefonszám: (1) 488 2131

Telefax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Honlap: www. bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: (62) 554-250/118 m.

Fax szám: (62) 426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefonszám: (22) 510-310 

Fax szám: (22) 510-312 

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: (96) 520-217

Fax szám: (96) 520-291 

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.

Telefonszám: (52) 500-710, (52) 500-745 

Fax szám: (52) 500-720 

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fszt.1.

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Telefonszám: (36) 416-660/105, 301 m.

Fax szám: (36) 323-615 

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 303-304. szoba

Telefonszám: (20) 373-2570

Fax szám: (56) 370-005 

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

 

Székhely/Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: (34) 513-010/36 m.

Fax szám: (34) 316-259 

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu 

Honlap: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 

Székhely/Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fszt. 14.

Telefonszám: (32) 520-860 

Fax szám: (32) 520-862 

E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Honlap: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhely: 1055 Budapest, Balassi B. u. 25. IV/2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 81.

Telefonszám: (1) 792 7881 

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület 

 

Székhely/Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

Telefonszám: (82) 501-000

Fax szám: (82) 501-046 

E-mail cím: skik@skik.hu 

Honlap: www.skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg   Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: (42) 420-180

Fax szám: (42) 420-180

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu 

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

Telefonszám: (74) 411-661 

Fax szám: (74) 411-456  

E-mail cím: kamara@tmkik.hu 

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: (94) 506-645, (94) 312-356 

Fax szám: (94) 316-936 

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf. 220.

Telefonszám: (88) 814-121

Fax szám: (88) 412-150 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Székhely/Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: (92) 550-513

Fax szám: (92) 550-525  

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu 

Honlap: www.bekelteteszala.hu